موسسه تحقیقاتی رویال نهال | ارقام نهال سیب

خرید نهال سیب, قیمت نهال سیب, فروش نهال سیب, نهالستان سیب, نهال سیب, نهال فروشی سیب

ارقام نهال سیب از تیره گلسرخیان(Rosaceae و از زیر تیره پوموايده (Pomoidae) می باشد. این گیاه از درختان ميوه مناطق معتدل سرد بشمار می آید و می تواند سرمای ۳۵- الی 4۰ - درجه سانتیگراد را تحمل کند و نیاز های سرمایی جوانه های سیب در حدود ۱6۰۰-۱۰۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتیگراد بوده و در مناطقی که دارای زمستانهای گرم می باشند، خوب به عمل نمی آید. در مناطقی که پرورش سیب معمول است، بویژه در دو ماه آخر رسیدن میوه، شب های خنک برای این درخت مناسب بوده و در غیر این صورت در میوه ها طعم و مزه مطلوب حاصل نشده، میوه ها از رنگ کدر و بافت سست برخوردار می شوند و در ضمن قدرت انباری آنها کاهش می یابد. اکثر ارقام سیب خود نابارور(Self-unfruitful) بوده و نیاز به ارقام گرده زا یا گرده دهنده دارند. از ارقام بومی سیب می توان سیب های گلاب اصفهان، مشهد و شفیع آباد، سیب زنوز مرند، سیب سلطانی اصفهان و سیب شیخ احمد تبریز را نام برد. از ارقام خارجی که در ایران پرورش داده می شوند می توان به سیب لبنانی زرد(Golden Delicious) ، سیب لبنانی قرمز(Red Delicious )، مک اینتاش(Mc lmtash) ، جوناتان(Jonathan )، استای من(Stayman )، رم بیوتی( Rome Beauty ) نورسرن اسپی(Northern Spy )، وین ساپ(Winesap) اشاره نمود. رقم گلدن اسموتی (Golden Smothee ) مقاوم به زنگار و رقم بوسکوپ(Boskoop) از ارقام تریپلوئید سیب بشمار می آیند.
جوانه های سیب شامل جوانه های رویشی یا ساده که شاخه تولید می کنند و جوانه های بارور آن از نوع جوانه های زایشی مخلوط است و هنگام بیدار شدن پنج عدد گل و در حدود 8-7 عدد برگ حاصل می کنند . تمایزیابی گل برای محصول سال آتی در خرداد و تیر ماه صورت می گیرد. گل های سیب روی گل آذین گرزن که از نوع گل آذین ی رشد محدود است تشکیل می شود . سیب به طور کلی دارای چهار نوع شاخه است که شامل نرک(Gourmand )،لامبورد(Lambourd )، برندی(Brendile )، و سیخک(Spur) می باشد.
نرک ها شاخه های رویشی هستند که در قسمت بالای تاج درخت حاصل می شوند و همه ساله این شاخه ها از ارتفاع 4۰ - ۳۰ سانتیمتر هرس می شوند. لامبورد شاخه بارور می باشد و در نوک آن جوانه زایشی تشکیل می شود و طول این شاخه ها معمولاً ۱۲-۱۰ سانتیمتر می باشد. برندی نیز از شاخه های زایشی بوده و طول آن حدود ۲۰-۱۵ سانتیمتر می باشد. اگر در نوک برندی جوانه زایشی باشد آن را برندی تاج دار و اگر جوانه رویشی باشد آن را برندی ساده می نامند. سیخک ها شاخه های کوتاهی هستند که طول آنها معمولا بین ۷-۳ سانتیمتر بوده و در سال دوم شروع به تولید جوانه های زایشی در نوک شاخه می کنند. قسمت اعظم محصول سیب رورى سیخک ها تولید می شود. امروزه در کشت متراکم باغات سیب از ارقام سیخک زا(Spur type) که سیخک فراوان تولید می کنند، استفاده به عمل می اید.
هرس تابستانه در درختان پاکوتاه سیب، موجب تحریک رشد سیخک ها بر روی شاخساره های سال جاری می گردد. تربیت درختان سیب در ارقامی که شاخه های عمودی دارند به روش شلجمی و در ارقامی که شاخه های افقی دارند به شکل جامی می باشد. در ارقام پاکوتاه از روش داربستی استفاده می شود. بعد از تربیت نهال های سیب میزان هرس به حداقل می رسد و در دوره باروری درختان، هرس سبک انجام می گیرد. زیرا اکثر جوانه های بارور درختان سیب روی شاخه های کوتاه که سیخک نام دارند، قرار می گیرند. هرس سبک و منظم که همه ساله انجام می گیرد از سال آوری درختان سیب جلوگیری می کند . در سال های پر محصول استفاده از مواد تنک کننده از قبیل دی نیتروارتوکرسیلیت(DNOC ) که به الگاتول (Elgatol) نیز معروف است و نفتالین استیک اسید استفاده می شود.
سوین موجب عدم انتقال مواد غذایی از آوندهای مجاور به گلها گردیده و سبب ریزش آنها می شود . سال اوری درختان سیب ناشی از ویژگی های ژنتیکی بوده و در ضمن تدابیر زراعی از جمله هرس شدید، کود دهی بی رویه و آبیاری نامنظم این پدیده را تشدید می کند. در سال پر محصول تولید اسید جیبرلیک بیش از حد توسط دانه های در حال رشد میوه موجب عدم تمایز گل های سال آینده می شود. در برخی از ارقام سیب تناوب میوه دهی (سال آوری) شدید می باشد مثل سیب لبنانی زرد و در برخی دیگر سال آوری خفیف بوده و در سال هایی که محصول زیاد باشد در سال بعد مقدار آن کاهش می یابد درختان جوان سیب سال اوری نشان نمی دهند اما با افزایش سن درخت پدیده سال آوری در آنها ظاهر می شود. معمولاً در ارقامی از سیب که تناوب میوه دهی نشان می دهند بیش از ۹۰ درصد از جوانه های انتهایی قادر به تشکیل گل می باشند اما در ارقامی که همه ساله محصول می دهند این نسبت به ۲۰ درصد کاهش می یابد. در ضمن برخی از ارقام سیب که همه ساله محصول می دهند معمولاً قسمت اعظم گل ها روی شاخه ها تشکیل می شوند مثل رم بیوتی (Rome beauty) اما ارقامی که سال آوری نشان می دهند، قسمت بیشتر جوانه های گل روی سیخک تشکیل می شوند مثل رقم ویلشی(Wealthy) در ارقام پرسیخک از قبیل دلیشیز(Delicious) سال آوری در اثر عدم وجود محل کافی برای تشکیل جوانه گل در سال پرمحصول می باشد. در ارقامی که تناوب میوه دهی نشان می دهند در سالهای پرمحصول میزان رشد شاخه ها کاهش می یابد اما در سال های کم محصول شاخه های جانبی نسبت به شاخه های اصلی رشد زیاد دارند.
در حدود ۹۵ درصد از گلهای سبی توسط حشرات و بویژه بوسیله زنبور عسل گرده افشانی می شوند. زنبورهای عسل در دمای بالاتر از ۲۱ درجه سانتیگراد و هوای صاف و آفتابی فعالیت زیادی دارند و روزانه ۰۰۰ ۵ گل را بازدیده نموده در حدود هزار دانه گرده s جمع آوری و روی گل ها پخش می کنند. برای افزایش باروی سیب در هر هکتار 3-4 عدد در نظر گرفته می شود .کندوها را ۳-۲ روز قبل از بازشدن گل ها باید در باغ مستقر نمود. هر کندوی عسل بین ۱۵ الی ۲۰ هزار زنبور دارد. قبل از استقرار کندوها باید علفهای هرز باغ نظیر قاصدک و دیگر گیاهان گلدار که زنبورها را جلب می کنند، از بین برد.
البته وجود گرده بارور و رقم گرده دهنده (گرده زا) نیز یک امر ضروری می باشد. برای این منظور در باغات سیب از ارقام گرده دهنده که همزمان با رقم اصلی شکوفه می دهند، استفاده می شود. در کشور ما اکثراً ارقام سیب لبنانی زرد و سیب لبنانی قرمز کشت می شود. هر دو رقم فوق الذکر گرده دهنده، مناسب برای یکدیگر هستند. در ضمن برای ارقام سیب لبنانی زرد و سیب لبنانی قرمز می توان ارقام جوناتان و یا رم بیوتی را به عنوان گرده دهنده استفاده نمود. در درختان استاندارد سیب که پایه های آنها بذری است، چنانکه قبلاً نیز ذکر گردید، درختانی با تاج وسیع حاصل می شود و هرس سبک و منظم سالانه برای تنظیم باروری لازم می باشد. اما در کشت متراکم که از پایه های پاکوتاه استفاده بعمل می آید، هرس شدید توصیه
می شورد .
خاکهای مناسب برای پرورش سیب، لومی شنی و یا شنی لومی که نفوذپذیر و با زهکشی کامل باشند، مناسب است. باغات سیب بستگی به شرایط اقلیمی و نوع خاک هر ۷ الی ۱۰ روز یک بار آبیاری می شوند. برای ازدیاد سیب از پایه های بذری و یا پایه های غیر جنسی استفاده می شود. بویژه برای سیستم کشت متراکم از پایه های غیرجنسی پاکوتاه استفاده به عمل می آید. از پایه های پاکوتاه و غیرجنسی که برای کشت متراکم باغات سیب بکار می رود، می توان به ترتیب از پایه های پاکوتاه ,M27 ,M26 ,M9 B9، وO3، نیمه پاکوتاههمچون M7, MM106 استفاده کرد. فاصله کشت در باغات استاندارد سیب 8-6 متر بوده، حال آنکه در سیستم کشت متراکم گاهی اوقات ۳۵۰۰ درخت در هکتار کشت می شود.


نهال سیب مشهدی نوری مراغه

نام نهال:سیب مراغه
مشخصات سیب مراغه
این سیب دو گونه است (سفید و قرمز) هر دو به اسم نوری مراغه یا مشهدی نوری معروفند. احتمالا از باغ مردی به اسم نوری منتشر شده است. سیبی است با حجم متوسط نسبتاً بزرگ.شیرین با اندکی ترشی نسج ، محکم و آبدار – معطر – سال آور، درخت قوی و پر رشد و پا بلند.فقط در منطقه ی مراغه و اطراف آن به مقدار محدود کشت می شود

جهت خرید نهال سیب مشهدی نوری مراغه و اطلاع از قیمت نهال سیب مشهدی نوری مراغه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب گلدن دلیشز

نام نهال:سیب گلدن دلشیز
مشخصات سیب گلدن دلشیز
رنگ میوه بر روی سطح زرد متمایل به صورتی می باشد . بسیار آبدار و شیرین است
سیب زرد لبنان دارای وزن میانگین ۱۶۰ الی ۲۰۰ گرم است و تحمل سرمای زمستانی ۲۵ الی ۳۰ درجه زیر صفر را دارد و عمر اقتصادی آن تا ۳۰ سال می باشد

جهت خرید نهال سیب گلدن دلیشز و اطلاع از قیمت نهال سیب گلدن دلیشز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب گلاب

نام نهال:سیب گلاب
سیب گلاب (گلاب اصفهان، گلاب تربت حیدریه، گلاب شهریار، گلاب شیراز، گلاب کهنز، گلاب صحنه ):
مشخصات سیب گلاب:این سیب ها عموماً دارای حجم متوسط تا کوچک، رنگ پوست سفید کرمی با رگه های طولی قرمز در بعضی ارقام گونه مشخص قرمز، گرد، دم میوه بلند و نازک، عموماً زود رس، میوه لطیف ، شیرین و آبدار ، ترد و معطر ، خیلی حساس به کنه، سال آور، طول دوران گل ۱۴ روز می باشد. زمان لازم برای رسیدن: ۸۵ الی ۹۵ روز، سال ببار نشستن۳ الی ۴ سالگی

جهت خرید نهال سیب گلاب و اطلاع از قیمت نهال سیب گلاب با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب گرانی اسمیت (سیب سبز)

نام نهال:سیب سبز گرانی اسمیت
توضیحات سیب گرانی اسمیت:ویژگی درخت: نیمه عمود و وسیع رشد می کند. با ساقه های کوتاه و نیمه کوتاه.
ساختار میوه : میوه نیمه درشت بوده و بعضاً درشت می باشد. رنگ میوه سبز تیره براق می باشد.گوشت میوه سفید و آبدار بوده و طعم ترشی دارد. برای انبارداری بسیار مناسب می باشد.
زمان محصول: اواسط مهرماه. گرده افشانی: خیلی خوب
حساسیت آن به سفیدک بیشتر از سیب زرد است. در مناطق مرطوب به شانکر سیب مبتلا می شود اما حساسیت کمتری به لکه سیاه و کنه دارد.
سیبی است سبز رنگ، ترش مزه و دیررس که به خوبی خواص خود را در سرد خانه حفظ می کند.
به سفیدک و کنه حساس است اما در مقابل بیماری سیاه سیب مقاومت متوسطی دارد

جهت خرید نهال سیب گرانی اسمیت (سیب سبز) و اطلاع از قیمت نهال سیب گرانی اسمیت (سیب سبز) با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب گالا

نام نهال:سیب گالا
منشا:ایران
مشخصات سیب گالا:نیمه عمود رشد می کند. این گونه نسبتاً منظم و پربازده می باشد.
ساختار میوه: پوسته میوه ۸۰% تا ۹۰% قرمز رنگ می باشد. مدت زمان انبار کردن این گونه مناسب است.
گرده افشانی: گرده زای مناسب برای ارقام دورنگ،پی ال و فوجی است.
زمان محصول: اواخر مردادماه

جهت خرید نهال سیب گالا و اطلاع از قیمت نهال سیب گالا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب فرانسه زرد و قرمز

نام نهال:سیب قرمز فرانسه
نام نهال :سیب زرد فرانسه
مشخصات سیب فرانسه
درخت سیب فرانسه بصورت نیمه عمود رشد می کند.این گونه ی سیب بازدهی بالایی دارد و میوه آن در تمامی آن یکسان و فاقد سال آوری می باشددرشتی متوسط،رنگ پوست قرمز تیره و زرد بسیار سفت و شیرین بوده و آبدار و لذیذ می باشد

جهت خرید نهال سیب فرانسه زرد و قرمز و اطلاع از قیمت نهال سیب فرانسه زرد و قرمز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب قرمز لبنان

نام نهال:سیب قرمز لبنان
منشا:لبنان
وزن میوه:۲۲۰ گرم
زمان رسیدن:اوایل مهر ماه
عمر اقتصادی۴۰سال
تحمل سرمای زمستانه:۲۵الی۳۵ درجه
پایه :بذری
مشخصات سیب لبنانی:به صورت گسترده رشد میکند.و از ارقام پربازده محسوب میشودو مقاومت بسیار زیاد به لکه سیاه و افت های دیگر داردمناسب برای مناطق ییلاقی و تابستانهای طولانی و شب های خنک میباشد

جهت خرید نهال سیب قرمز لبنان و اطلاع از قیمت نهال سیب قرمز لبنان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب فوجی

نام نهال:سیب فوجی
ویژگی درخت: دارای رشد قوی بوده و پر محصول می باشد.
ساختار میوه: نیمه درشت بوده و کمی گرد می باشد پوسته میوه بر روی سطح سبز کم رنگ و قرمز است.
گوشت میوه سفید و آبدار می باشد.
زمان محصول: اواخر شهریورماه

جهت خرید نهال سیب فوجی و اطلاع از قیمت نهال سیب فوجی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب جرومین (سیب سیاه)

نام نهال :سیب سیاه.سیب جرومین
منشا:امریکا
پایه:بذری.مالینگ
عمر اقتصادی:۳۵
مشخصات سیب جرومین:از ارقام جدید و خیلی کمیاب محسوب میشود این سیب به رنگ سیاه تیره با گوشتی سفید و ماندگاری طولانی مدت در سردخانه میباشد.این رقم برای اولین بار در نهالستان مهندس ارمین قاسمی تولید گردیده است

جهت خرید نهال سیب جرومین (سیب سیاه) و اطلاع از قیمت نهال سیب جرومین (سیب سیاه) با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب سوپر چف

نام نهال:سیب رد چیف
منشا:امریکا
عمر اقتصادی:۳۵
پایه:بذریومالینگ
مشخصات سیب سوپر چیف:از مرغوب ترین ارقام جهان محسوب میشود و برای اولین بار در نهالستان مهندس قاسمی تولید گردیده است

جهت خرید نهال سیب سوپر چف و اطلاع از قیمت نهال سیب سوپر چف با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب رندرز

نام نهال سیب رندرز
منشاه: امریکا
تحمل سرما:متحمل
پایه :بذری .مالینگ
عمر اقتصادی:۴۰سال
مشخصات سیب رندرز:از ارقام بسیار مرغوب جهان محسوب میشود که برای اولین بار در نهالستان مهندس ارمین قاسمی تولید گردیده است.از ویژیگی های بارز این سیب درشت بودن و ماتیکی بودن این رقم میباشد

جهت خرید نهال سیب رندرز و اطلاع از قیمت نهال سیب رندرز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب رد دلیشز

نام نهال:سیب رد دلشیز
مشخصات سیب رددلشیز
رنگ میوه بر روی سطح زرد متمایل به صورتی می باشد . بسیار آبدار و شیرین است
سیب زرد لبنان دارای وزن میانگین ۱۶۰ الی ۲۰۰ گرم است و تحمل سرمای زمستانی ۲۵ الی ۳۰ درجه زیر صفر را دارد و عمر اقتصادی آن تا ۳۰ سال می باشد

جهت خرید نهال سیب رد دلیشز و اطلاع از قیمت نهال سیب رد دلیشز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب رد چیف

نام نهال:سیب ردچیف
منشا:امریکا
عمراقتصادی:۵۰سال
پایه:بذری.مالینگ
مشخصات سیب ردچیف:از ارقام بسیار مرغوب جهان محسوب می شود

جهت خرید نهال سیب رد چیف و اطلاع از قیمت نهال سیب رد چیف با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب تو سرخ

نام نهال:سیب توسرخ
مشخصات سیب توسرخ
میوه ای که درون ان سرخ میباشد
یک سوئیسی در انگلیس پس از ۲۰ سال تحقیقات موفق شد بدون استفاده از تکنیک های مهندسی اصلاح ژنتیکی سیبی را ایجاد کند که علاوه بر پوسته
درون آن نیز کاملا سرخ است
نام دارد نه تنها دارای یک پوسته قرمز redlove در ظاهر به نظر می رسد که تنها یک سیب سرخ زیبا و اشتها آور باشد اما در حقیقت این سیب ویژه که
رنگ است بلکه درون آن نیز کاملا سرخ است
به علاوه این سیب نسبت به سیبهای معمولی از آنتی اکسیدانها و مواد غذایی غنی تری برخوردار است
حتی در مجاورت هوا نیز سیاه نمی شود و به این ترتیب برای تهیه سالاد بسیار مطلوب است. redlove ، در تفاوت با سایر سیبها
این سیب ثمره ۲۰ سال مطالعات یک پرورش دهنده گیاهان در انگلیس به نام مارکوس کوبرت است که این سیب کاملا سرخ را از پیوند گونه های متمایز
میوه ها و کاملا طبیعی به دست آورده است. در این سیب از تکنیکهای اصلاح ژنتیکی استفاده نشده است.
سیب توسرخ/APPLERedlove : این سیب بسیار کمیاب است به اندازه سیب زمینی بزرگ است. مزه آن تقریبا ملس است و چون دندان بزنند داخل آن نیز سرخ است در تفاوت با سایر سیبها، سیب توسرخ/APPLERedlove حتی در مجاورت هوا نیز سیاه نمی شود و به این ترتیب برای تهیه سالاد بسیار مطلوب است

جهت خرید نهال سیب تو سرخ و اطلاع از قیمت نهال سیب تو سرخ با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب پایه کوتاه ( پایه مالینگ)

این پایه های کشت بافتی برای اولین بار در کشور در این شرکت بصورت پایه عاری از ویروس تولید میشوند و تأئیدیه آن از طرف مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال صادر گردیده است و دارای لیبل عاری از ویروس می باشند

جهت خرید نهال سیب پایه کوتاه (پایه مالینگ) و اطلاع از قیمت نهال سیب پایه کوتاه (پایه مالینگ) با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب استارکینگ

نام نهال:سیب استارکینگ
منشا:فرانسه
عمراقتصادی:۵۰سال
پایه:سیب مالینگ.سیب بذری
باردهی :ازسال اول
فاصله کاشته:۳در۴
وزن میوه:۲۰۰ گرم
مشخصات سیب استارکینگ:این گونه سیب عملکرد بسیار بالایی دارد.با رنگی پوسته ای تیره.با ماندگاری طولانی مدت در ردخانه میباشد

جهت خرید نهال سیب استارکینگ و اطلاع از قیمت نهال سیب استارکینگ با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب زرد لبنان

این رقم نیز به صورت یک دانهال بذری در سال های ابتدائی قرن بیستم میلادی در امریکا عرضه و بعنوان رقمی همراه و همنشین با رقم لبنانی قرمز ارائه گردیده است. رنگ میوه رسیده زرد تا زرد مایل به سبز و تا اندازهای کشیده است. رقم اصلی حساس به زنگار بوده و کشت آن در مناطق مرطوب سبب تولید زنگار روی پوست میوه می شود. همچنین خسارت سرما و یا محلول پاشی های ترکیبات مسی و یا هر ترکیبی که سبب مرگ سلول های پوست میوه گردد، خطر زنگاری شدن بافت میوه را در این رقم چندین برابر می نماید. به دلیل حساسیت قابل توجه این رقم به زنگار، موتانت های متعددی از جمله گلدن (Golden Smothee) و(Golden Delicious Reinders) با هدف تولید میوه های صاف تر و کاهش خطر بروز زنگار روی آن تولید و عرضه شده اند. این رقم بر خلاف رقم لبنانی قرمز، دارای موتانت های کمتری با عادت رشد تیپ اسپور می باشد. همچنین این رقم به اندازه رقم لبنانی قرمز به آردی شدن درونی و قهوه ای شدن بافت میوه حساسیت ندارد. اندازه درخت نیز در این رقم نسبت به رقم لبنانی قرمز کمی پررشدتر است، لیکن هردوی این ارقام نسبت به رقم گلاب کهنز رشد کمتر و قابل کنترل تری دارند.

جهت خرید نهال سیب زرد لبنان و اطلاع از قیمت نهال سیب زرد لبنان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب پینک لیدی

نام اصلی این رقم کریپس پینک (CrippS Pink) می باشد که در تجارت با نام پینکلیدی شناخته شده است. این رقم در سال ۱۹۷۳ میلادی در استرالیا معرفی و میوه آن دارای مزه ترش و بافت تردمی باشد. شکل میوه گرد تا بیضوی و دارای رنگ روئی قرمز با زمینه زرد است. در بخش هائی از میوه رنگ قرمز روئی مشاهده نشده و میوه با حاشیه زرد دیده می شود. این رقم در مقایسه با دیگر ارقام سیب به زمان طولانی تری برای رشد نیاز داشته و به همین دلیل کشت آن در مناطقی که تعداد روز مناسب برای نمو میوه کمتر از ۲۰۰ روز می باشد دچار اشکال خواهد شد. تغییر دمای روزانه و شبانه آخر فصل در رنگ گیری میوه این رقم مهم بوده و به دلیل اینکه میوه ها بدون پوشش برگی روی رقم ظاهر می شوند، مدیریت هرس در این رقم از اهمیت بالائی برخوردار است. از این رقم موتانت هائی طی سال های اخیر معرفی که مهمترین آنها شامل رزی گلو(Rosy GloW)، لیدی این رد(Lady in Red) ، روبی پینک (Ruby Pink)، و لیدی لاورا (Lady Laura) می باشند. این رقم همچنین نسبت به لکه سیاه سیب بسیار حساس و نسبت به سفیدک سطحی مقاوم است. اگرچه این رقم نسبت به آتشک حساس گزارش شده است، لیکن خوشبختانه در کشور ما خسارت بیماری آتشک روی سیب چندان قابل توجه نیست.

جهت خرید نهال سیب پینک لیدی و اطلاع از قیمت نهال سیب پینک لیدی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب برابورن

این رقم در سال ۱۹۵۲ در نیوزلند به دست آمد. میوه رقم برابورن متوسط و بیضوی شکل بوده و رنگ آن قرمز بازمینه زرد که تلفیق رنگ را به نارنجی راه راه متمایل می کند. طعم میوه ترش و شیرین است و زمان رسیدن آن در مهرماه بوده و برای مدت قابل توجهی قابل نگهداری است. شناخت این رقم با توجه به ظاهر بیضی شکل و رنگ ظاهری آن چندان دشوار نیست و از ارقام قالب سیب کشور نیوزلند می باشد این رقم نسبت به لکه سیاه و سفیدک سطحی حساس است و لذا کاشت آن در مناطق مرطوب علی الخصوص می تواند مشکل لکه سیاه را به همراه داشته باشد. کشت این رقم در کشور نتایج موفقیت آمیزی را از نظر تولید یک میوه با کیفیت و مناسب برای انبارمانی طولانی به همراه نداشته است. در مواردی قهوه ای شدن درونی و عدم تولید میوه هائی با بافت سفت و مطلوب در این رقم گزارش شده است. بطور کلی این رقم در بین تولید کنندگان سیب ایرانی از محبوبیت چندان زیادی برخوردار نمی باشد.

جهت خرید نهال سیب برابورن و اطلاع از قیمت نهال سیب برابورن با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب جوناگلد

این رقم در سال ۱۹۵۳ در آمریکا معرفی شد. میوه آن گرد تا کمی پهن بوده و رنگ روئی میوه قرمز با رنگ زمینه زرد است. میوه در بخشی که کمتر نور دریافت میکند زرد رنگ باقی می ماند و رنگ قرمز آن به صورت نوارهائی روی سطح میوه ایجاد می شود و میوه از نظر اندازه متوسط و دارای مزه شیرین و پوست نازک است.. زمان رسیدن آن همانند اغلب ارقام تجارتی سیب در مهر ماه بوده و قدرت انبارمانی خوبی دارد. این رقم نیز به لکه سیاه و سفیدک سطحی حساس و کشت آن در استان مازنداران با مشکل خسارت لکه سیاه می تواند همراه باشد. از موتانتهای این رقم می توان به جوناگورد (Jonagored) اشاره کرد که در آمریکا تولید و معرفی گردید. این رقم تریپلوئید است و لذا نمی تواند بعنوان رقم گرده زا برای دیگر ارقام مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس کشت آن در یک باغ نه تنها نیازمند یک رقم گرده زا برای خود این رقم است، بلکه نیازمند به رقم سومی بعنوان رقم گرده زا برای دیگر رقم باغ می باشد

جهت خرید نهال سیب جوناگلد و اطلاع از قیمت نهال سیب جوناگلد با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب تابستانه اهر

در دوره ی اهر ، مشکین شهر و سایر مناطق ییلاقی آذربایجان کشت ان متداول است. سیبی خوشرنگ ، به رنگ قرمز تند ، پر بار و بازار پسند است .

جهت خرید نهال سیب تابستانه اهر و اطلاع از قیمت نهال سیب تابستانه اهر با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب علی موری خراسان

بهترین رقم تابستانه ی اطراف مشهد است و علاوه بر این ، یک رقم سیب موری نیز وجود دارد که بومی ارنگه راه رج – چالوس است و سیبی سرخ و سفید است. بیشترین وزن 184 گرم – شیرین – کم عطر – آبدار. این نوع سیب از انواع سیب های پاییزه به حساب می آید و قبل از به بازار آمدن سیب های (( رد)) و (( گلدن )) مهمترین سیب بازار تهران در زمستان است.

جهت خرید نهال سیب علی موری خراسان و اطلاع از قیمت نهال سیب علی موری خراسان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب قندک

سیبی کوچک ، سفید ، خیلی زودرس است ، که قبل از سیب گلاب به بازار می آید و به همین دلیل در اوایل تابستان بازار خوبی دارد.

جهت خرید نهال سیب قندک و اطلاع از قیمت نهال سیب قندک با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب سید عباسی مشهد

این رقم در اغلب نقاط خراسان خیلی گسترده کشت می شود و از بهترنی ارقام زمستانه کشور به شمار می رود.البته ریز ویژگی های مشترک آنها عبارت است از : رنگ میوه ی سرخ تا سرخ تند ، فرم عمومی گرد و گاهی کشیده، وزن متوسط 86 تا 215 گرم ، تاریخ گل دهی در کرج 29-7 اردیبهشت، تاریخ رسیدن اواسط مهر تا اواخر آن ، کم عطر ، دارای خاصیت انباری خوب و در سال 4 یا 5 به بار می نشیند.

جهت خرید نهال سیب سید عباسی مشهد و اطلاع از قیمت نهال سیب سید عباسی مشهد  با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب زنور

قبل از توسعه ی سیب های رد و گلدن ، این رقم از بیشترین سیب های زمستانه ی آذربایجان بوده. در زنوز، با این نام حدود 18 رقم سیب وجود دارد ؛ که مشخصات عمومی آن به شرح زیر است: قرمز رنگ ، کمی کشیده ، قابلیت انباری بالا ، وزن متوسط میوه 124-210 گرم ، طعم شیرین ، معطر ، گل دهی 29- 25 فروردین و رسیدن میوهی آن دهه ی سوم شهریور است.

جهت خرید نهال سیب زنور و اطلاع از قیمت نهال سیب زنور با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب گلشاهی

موطن اصلی ان دره های شمالی بینالود در خراسان است. سیبی با حجم متوسط تا کوچک ، سفید با لکه های قرمز در طرف نور ، پوست نازک ، آبدار، معطر ، با خاصیت انباری خوب است.

جهت خرید نهال سیب گلشاهی و اطلاع از قیمت نهال سیب گلشاهی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب جوناتان

این رقم امریکایی است و در ایران بیشتر به یوناتانشهرت دارد. این رقم به سفیدک بسیار حساس ، به آتشک حساس و به لکه سیاه سیب ، کمی تا حدودی حساس است.
حجم میوه آن کوچک تا متوسط ، به شکل گرد اندکی کشیده است. پوست میوه صاف و نقطه های مشخص دارد. رنگ زیرین زرد مایل به سبز که یک پوشش قرمز همه جانبه آن را فرا گرفته است. گوشت میوه سفید مایل به زرد ، تا حدی محکم ، خیلی آبدار، کمی ترش و اندکی معطر است. زمان برداشت میوه از اواسط شهریور تا اوایل مهر ماه و قابلیت نگهداری آن در سردخانه ی مجهز تا اواخر بهمن ماه است.

جهت خرید نهال سیب جوناتان و اطلاع از قیمت نهال سیب جوناتان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب مک اینتاش

این رقم ، در اصل کانادایی است. حجم میوه ی آن درشت ، به شکل گرد ف رنگ پوست آن سبز که از یک رنگ قرمز مایل به آبی پوشانیده می شود. پوست میوه صاف و محکم است. گوشت میوه سبز مایل به سفید ، لطیف و آبدار ، شیرین ، معطر و اندکی ترش مزه است.
برداشت محصول آن در اواخر شهریور انجام گیرد و در سردخانه تا اواخر آذر ماه ماندگار است. در مقابل لکه سیاه سیب در مناطق مرطوب بسیار حساس بوده ؛ به طوری که ممکن است صد در صد محصول غیر قابل فروش شود ؛ ولی میزان حساسیت ان به سفیدک و آتشک بر حسب منطقه ممکن است کم تا متوسط باشد.

جهت خرید نهال سیب مک اینتاش و اطلاع از قیمت نهال سیب مک اینتاش با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب کاکس ارنج

فروش نهال سیب پایه مالینگ میوه ای کوچک تا متوسط ، به شکل گرد ، پوست زبر و پوشیده از یک نوع زنگار است . رنگ میوه زرد مخلوط با سبز و پوششی از قرمز نارنجی دارد. گوشت میوه مایل به زرد ، فشرده ، آبدار و تا حدی محکم است. برداشت محصول ان در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه انجام م می شود. در سرد خانه تا اواخر دی ماه قابل نگهداری است. این رقم به سفیدک ، پوسیدگی طوقه حساس و لکه سیاه به طور متوسط حساس است.
ارقام مک اینتاش ، یوناتان ، اسپارتان و گلدن دلیشر زود به بار می نشینند.

جهت خرید نهال سیب کاکس ارنج و اطلاع از قیمت نهال سیب کاکس ارنج با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب قره یرپاق

خرید نهال سیب پایه مالینگ ( برگ سیاه که بخاطر سبزی تیره برگ های آن است ) تیره های متعددی دارد و احیانا به اسامی محلی دیگر معروفند .
خرید نهال سیب پایه کوتاه درختانی با شاخ و برگ قوی ، حجم متوسط سیب های ۳ر۶ تا۷ سانتیمتر ، رنگ قرمز یکدست با خال های سفید ، کمی معطر ، آبدار ، لطیف ، کم شیرین ، با بازار پسندی خوب ، قطر میوه ۶ تا ۷ سانتیمتر ، وزن متوسط ۸۳ تا۱۱۳گرم ، طول دوران گل ۱۴ روز ، تاریخ رسیدن دهه اول مرداد ، میزان متوسط محصول درخت ۱۰ ساله ۱۲ تا ۲۱ کیلو (در آذربایجان بیشتر است )، هر سال بار متوسطی دارد .

جهت خرید نهال سیب قره یرپاق و اطلاع از قیمت نهال سیب قره یرپاق با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب نوری مراغه

فروش نهال سیب پایه کوتاه این سیب دو گونه است ، سفید و قرمز . هر دو به اسم نوری مراغه یا مشهدی نوری معروفند . احتمالا از باغ مردی به اسم نوری منتشر و زیاد شده است . سیبی است با حجم متوسط نسبتا بزرگ ، شیرین با اندکی ترشی ، نسج محکم آبدار ، معطر ، سال آور ، درخت قوی و پر رشد پابلند دارد . فقط در منطقه مراغه و اطراف آن به مقدار محدود کاشته میشود .

جهت خرید نهال سیب نوری مراغه و اطلاع از قیمت نهال سیب نوری مراغه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب عاشق آلماسی

خرید نهال سیب پایه رویشی رقم بسیار کمیاب و نایاب و یکی از زودرسترین سیب های ایران است . سیبی است کوچک با رنگ قرمز درخشان . اولین سیبی است که به بازار عرضه میشود (اوایل تیر ماه ) و از این نظر ارزش اقتصادی خوبی دارد

جهت خرید نهال سیب عاشق آلماسی و اطلاع از قیمت نهال سیب عاشق آلماسی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب شفیع آبادی

فروش نهال سیب پایه رویشی طبق مشخصات تعیین شده در مرکز تحقیقات کرج دارای این خواص است . رنگ سرخ و سفید گلی ، گرد و کمی کشیده و منظم ، پوست صاف ، کم عطر ، شیرین ولی کم آب ، متوسط قطر میوه ۶ر۴ تا۷ ر ۶ سانتیمتر ، وزن متوسط ۶۳ تا ۱۱۲ گرم ، طول مدت گل ۱۶ روز ، تاریخ گل کردن ۸ فروردین تا ۲۶ اردیبهشت بر حسب سال ، سال به بار نشستن سوم تا چهارم ، فاصله بین تمام گل و رسیدن ۱۵۸ تا ۸۴ کیلو ، خاصیت سال آوری متوسط می باشد

جهت خرید نهال سیب شفیع آبادی و اطلاع از قیمت نهال سیب شفیع ابادی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب شیخ احمد تبریز

نهال سیب پایه مالینگ از ارقام انتخاب شده اولیه ایستگاه کرج . سیبی است استوانه ای ،‌شیرین ، خوش خوراک ، اوایل تا اواسط تابستان میرسد ، رنگ غالب آن سرخ با زیر رنگ زرد ، وزن متوسط ۲۱۰ گرم ، قطر متوسط ۷ر۶ تا ۸ر۶ سانتیمتر ، تاریخ گل کردن در کرج ۷ الی آخرین فروردین است

جهت خرید نهال سیب شیخ احمد تبریز و اطلاع از قیمت نهال سیب شیخ احمد تبریز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب موری ارنگه

نهال سیب پایه کوتاه بومی ارنگه راه چالوس است . قبل از به بازار آمدن رد و گلدن مهمترین سیب بازار تهران در زمستان بود . سیبی است پاییزه (اواسط مهر )سرخ وسفید ، حداکثر وزن ۱۸۴ گرم، شیرین ، ابعاد میوه ۴ ر ۶ ۵ ر ۷ سانتیمتر ، کم عطر ، آبدار. درخت پر شد و قوی دارد

جهت خرید نهال سیب موری ارنگه و اطلاع از قیمت نهال سیب موری ارنگه با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب خورسیجان سرخ و سفید

نهال سیب پایه رویشی گرد کمی کشیده، حداکثر وزن ۲۰۰ گرم ، ابعاد ۸ ر ۶ ۳ر ۷ سانتیمتر، معطر، سال آوری کم، قوی و پررشد است، مهرماه چیده می شود

جهت خرید نهال سیب خورسیجان سرخ و سفید و اطلاع از قیمت نهال سیب خورسیجان سرخ و سفید با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب مربایی مشهد

نیاز آبی درخت سیب از سیبهای ریز (Crab) است که مبداء و منشاء آن معلوم نیست. به اسم مربایی مشهد معروف شده است . این نامی است که درکرج به آن داده ایم چون بیشتر به مصرف تهیه مربا می رسد تاخوراکی. خانمها از آن مربایی شبیه مربای گیلاس درست می کنند. سیبی است قرمز خوش رنگ با دم خیلی بلند، حداکثر وزن۱۱ گرم قطر، میوه ۳ر ۲ الی ۴ ر ۴ سانتیمتر ، تاریخ گل درکرج ۱۲ تا ۲۷ فروردین ، تاریخ رسیدن اوایل شهریور، کمی معطر،تاریخ به بار نشستن ۳ تا ۴ سالگی، هرسال پربار، درخت پاکوتاه کم رشد. بیشتر جنبۀ زینتی دارد . می تواند به عنوان پایۀ کوتاه کننده نیز استفاده شود.

جهت خرید نهال سیب مربایی مشهد و اطلاع از قیمت نهال سیب مربایی مشهد با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب گلشاهی

نیاز آبی نهال سیب این سیب نیز از ارقام انتخابی اولیه کرج بود، و از آن طریق به سایر استنها توزیع شد. موطن اصلی آن خراسان در دره های شمالی بینالود است . در حال حاضر بیشترین باغهای گلشاهی را درمنطقه گلمکان میتوان دید . حجمی متوسط تاکوچک دارد ، رنگ آن سفید با لکه ای قرمز در طرف مقابل به نوراست . پوست نازک ، نسج لطیف و ترد و آبدار دارد . معر پر آب ، خیلی مطلوب و با خاصیت نگهداری خوب است . در بازار مشهد، جای خاص خود را دارد . از گلدن گرانتر خرید و فروش می شود ولی در سایر مناطق سیب خیز کشور هنوز شناخته شده نیست .

جهت خرید نهال سیب گلشاهی و اطلاع از قیمت نهال سیب گلشاهی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب دربان

عمر درخت سیب سیبی است شبیه گلشاهی ، کمی لطیف تر از آن ، سبز رنگ ، با حجم متسوط تا ریز، آبدار ، کم شیرین، خیلی خوش خوراک، و قابل نگهداری در سردخانه است . قبل از عرضه سیبهای گلدن ، همراه با زنوز مهمترین رقم سیب زمستانه در بازار تبریز بود. اکنون به علت رقابت رقم گلدن و حساسیت به مرض لکه سیاه، کشت آن محدود به موطن اصلی آن قریه دربان در محال شبستر کنار دریاچۀ ارومیه شده است . به نظر من این سیب ارزش آن را دارد که توجه بیشتری به آن بشود و می تواند حداقل یکی از راقام خوب زمستانه د ر بازارهای محلی بشود.

جهت خرید نهال سیب دربان و اطلاع از قیمت نهال سیب دربان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب اخلمد

 آفات و بیماریهای سیب از ارقام خوب محلی خراسان، مخصوص دره معروف اخلمد ، که در آنجا به اخلمد بیرجندی معروف است و این شاید به قرینه ای باشد برای نشان دادن اینکه این رقم از بیرجند به این منطقه اورده شده است . سیبی است سفید مایل به سبز با حجم متوسط میال به درشت ، فرم گرد و نامنظم دارد . لطیف، آبدار . وبا قابلیت نگهداری محدود است . درحال حاضر فقط در درۀ اخلمد میتوان آن را پیدا کرد. بازار محدودی در مشهد دارد .

جهت خرید نهال سیب اخلمد و اطلاع از قیمت نهال سیب اخلمد با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب شمیرانی

کوددهی و تغذیه درخت سیب یکی از مهمترین و مطلوبترین سیبهای بازارتهران ، قبل از معرفی رد و گلدن بود. این سیب توانسته است که ارزش خود را در بازار حفظ کند، هرند اهمیت اقتصادی سابق را ندارد سیبی است با حجم متوسط ، گرد ، قرمز خوش رنگ حنایی با زمینۀ زرد، شیرین ، معطر، یا قابلیت انباری خوب. موطن اصلی آن ظاهرا کوهستان شمیرانات است. سابقاَ باغداران شمیرانات آن را لای خاک رس الک شدۀ نرم در زیر زمینهای خنک نگهداری می کردند. وزن متوسط ۱۴۲ تا ۲۱۰ گرم، قطر میوه ۸ ر ۵ الی۶ ر ۶ سانتیمتر ، تاریخ گل کردن ۲۰ الی اخرفروردین ، طول مدت گل ۱۶ روز، فاصله بین گل تا رسیدن ۱۵۸ الی ۱۶۸ روز میباشد

جهت خرید نهال سیب شمیرانی و اطلاع از قیمت نهال سیب شمیرانی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب اسپارتان

هرس درخت سیب رقمی است که از اختلاط سیب مک اینتاش McIntush یا یلونیوتون (Yellow Newton) تولید و حجم میوه از متوسط قدری درشت تر است، 63 تا 77 میلیمتر عرض و 55 الی 65 میلیمتر بلندی، فرم عمومی گردد تا قدری کشیده و اغلب دارای دو نصفه ی نا مساوی است. گودی دم تا حدی وسیع با عمق متوسط است که قسمتی از آن زنگاری می شود. گودی گل تا حدی گشاد با دیواره ی نسبتا برجسته، چشم گل بسته و یا نیمه باز است. پوستی صاف با پوششی از گرد سفید مومی و رنگ زیرین سبز زیتونی داردف رنگ رویی که تقریبا آن را می پوشاند قرمز تند است. عدسی های پوست، کوچک و به سختی نمایان، و دم تا حدی بلند، اندکی خشبی و ضخیم است. قلب کوچک و تا حدی پیازی شکل آن درست در مرکز میوه قرار دارد. کارپل ها کوچک، و اندکی باز و پاره شده است.
گوشت سبز مایل به سفید دارد که نسج آن محکم با مقاومت متوسط، لطیف، خیلی آبدار با ترشی کم و عطر کم مایل به شیرینی است. از اوایل تا اواخر مهر آن را برداشت می کنند.

جهت خرید نهال سیب اسپارتان و اطلاع از قیمت نهال سیب اسپارتان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب گراونشتاین

خرید انواع نهال سیب سیبی است که اواخر تابستان می رسد. درشتی متوسط و فرم نا منظم دارد. پوست آن صاف و نرم و چرب با رنگ زیرین زرد است که قسمت زیرین آن را رگه هایی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می پوشاند.
گوشت: سبز مایل به زرد است. نسج نسبتا محکم، ترد خیل یآبدار با اسیدیته ی مطبوع و معطر دارد.
دیر چیده شود یا زیاد برسد آردی می شود. به مدت یک یا دو ماه قابل نگهداری در سرد خانه است. درختی قوی و برگ های سبز پر رنگ و براق و درشت دارد. زود گل، ترپلوئید با پولن بد، و محتاج تلقیح کننده است.

جهت خرید نهال سیب گراونشتاین و اطلاع از قیمت نهال سیب گراونشتاین با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب آکان

فروش انواع نهال سیب اصلش از کشور ژاپن از منطقه Amori،Fujisaki وهیبریدی است بین جوناتان و ورچستر پیرمن X Worcester (JonothanPearmain)
میوه: حجم متوسط، گرد کشیده، پوست قرمز روشن و ضخیم و سفتی داردو
گوشت: سفید محکم، ترد، آبدار، با طعم کمی اسیدی شبیه طعم جوناتان و کیفیت خوب است، به عنوان میوه تازه خوری و دسر مصرف می شود. اوایل تا اواسط سپتامبر می رسد و به مدت 3 تا 4 هفته قابل نگهداری است.
درخت: تا حدی بلند و مستقیم، تا حدی ضعیف، یا باردهی سبک، همه ساله بارور. مقاوم به Scab است.

جهت خرید نهال سیب آگان و اطلاع از قیمت نهال سیب آگان با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب اوتومن گلد

تولید نهال سیب میوه درشت تا حدی مخروطی دارد. از نظر شکل و قیافه شبیه گلدن دلیشز است، لکه قرمزی در یک طرف روی متن زرد مایل به سبز آن وجود دارد. به مقدار زیاد به زنگار مقارم است. طعم و کیفیت آن شبیه گلدن معمولی است با این فرق که دو هفته دیر تر از گلدن می رسد. عمر سرد خانه ای آن بهتر و بیشتر از گلدن است. کمتر چروکیده می شود. درخت با قدرت متوسط با میل گسترش، اواسط فصل گل می کند

جهت خرید نهال سیب اوتومن گلد و اطلاع از قیمت نهال سیب اوتومن گلد با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب بلشینگ گلدن

خرید نهال سیب شبیه گلدان است با گونه ی قرمز، گرد مایل به مخروطی، پوست زرد پر رنگ با 50% پوشیده از رنگ قرمز روشن با نقطه های ریز صاف. گوشت خیلی محکم با کیفیت عالی، طعم آن بینابین جوناتان و گلدن دلیشز است، عمر انباری طولانی دارد، دو هفته دیر تر از گلدن می رسد. درخت قوی، گسترده، تیپ نیمه اسپور، پر بار دارد.

جهت خرید نهال سیب بلشینگ گلدن و اطلاع از قیمت نهال سیب بلشینگ گلدن با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب رم بیوتی

فروش نهال سیب میوه: درشت به قطر تقریبی3 اینچ، فرم کشیده تر و بلند تر از رم بیوتی معمولی است، پوست در تمام سطح قرمز براق است که 14 روز قبل از رسیدن رنگ می گیرد، سفت و محکم، براق واکس دار است.
گوشت: سفید با اندکی سایه سبز، محکم، ترد، تا حدی اسیدی، بدون عطر، با کیفیت خوب، قلب بزرگ، برای تازه خوری و پختنی هر دو مناسب است. در انبار های معمولی نیز خوب می ماند. در طو هفته سوم بعد از چیدن می رسد (در اکتبر). مانند رم بیوتی، درختی بزرگ، قوی، مقاوم، پر بار، با بار منظم است.

جهت خرید نهال سیب رم بیوتی و اطلاع از قیمت نهال سیب رم بیوتی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب رد اسلیویز

قیمت نهال سیب میوه: حجم متوسط به قطر 60 الی 65 میلیمتر دارد. خوش منظر، با رنگ غالب قرمز روی متن زرد مایل به سبز است. طعم لذیذ و شیرینی دارد. نسج آن ترد، بسیار مناسب باغچه های منازل و زود رس است، عمر نگهداری در خارج از سردخانه خوب است. اواخر آگوست و اوایل سپتامبر می رسد. در 18 درجه ی فارنهایت نسج بسیار خوبی ایجاد می شود که به مدت یک ماه پس از برداشت می ماند. درخت زود بارده، با عادت رشد فشرده، به هرس کم نیاز دارد، تنک کردن لازم است روی پایه M.27 انجام شود. برای باغچه های منازل تربیت می شود.

جهت خرید نهال سیب رد اسلیویز و اطلاع از قیمت نهال سیب رد اسلیویز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب استارک گلد

بهترین نهال سیب میوه آن درشت است و حدود5ر 3 اینچ قطر و 2 الی 5ر 2 اینچ طول دارد. پوست صاف، براق، تا حدی مومی دارد، نقطه ها کم ولی مشخص هستند، رنگمتن زرد با گونه ای با رنگ قرمز است. گوشت سفید با اندکی زردی، محکم، طعم ملایم بدون عطر، با کیفیت خوب است. 2 هفته زود تر از مک اینتاش می رسد. از حیث شکل و اندازه به مک اینتاش شبیه است.
درخت: خیلی پربار، با حجم متوسط، مقاوم به سرماست، باردهی منظم سالیانه دارد.

جهت خرید نهال سیب استارک گلد و اطلاع از قیمت نهال سیب استارک گلد با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب استارک سوپریم

نهال سیب زودبازده اندازه میوه شکل و طعم آن، کلا شبیه Starkrimsan Delicious است. رنگ پوست، قرمز روشن به رنگ گیلاس است، پوست رنگ خود را در طول برداشت نگه می دارد. ضخیم، صاف، گوشت سفید اطلسی با سایه ای از رنگ سبز، محکم و ترد است. برداشت آن تقریبا یک هفته بعد از دلیشز است، اندازه درخت متوسط کوچک، رویش عمودی، تیپ اسپور، مقاوم و خیلی پر بار است.

جهت خرید نهال سیب استارک سوپریم و اطلاع از قیمت نهال سیب استارک سوپریم با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب سان رایس

نهال سیب اصلاح شده- سیبی با کیفیت اعلا برای اوخر تابستان با ظاهر بسیار جالب است.
میوه: 50% پوست پوشیده از نقاط صورتی یا قرمز روی متن زرد کم رنگ است. میوه درشتی دارد، به طور متوسط به وزن 200گرم، فرم میوه اغلب نا منظم است. به سوزش آفتاب مقاوم است. گوشت محکم، ترد، و آبدار، عطر و طعم ملایم شیرین و اندکی ترش مزه، و کمی معطر دارد. در سرد خانه های کنترل شده (CA) تا دو ماه قابل نگهداری است. درخت قوی با اسپور های فراوان، زود به بار می رسد، پر بار، تا حدی مقاوم به سفیدک آردی است.

جهت خرید نهال سیب سان رایس و اطلاع از قیمت نهال سیب سان رایس با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب ویلیامز

نهال سیب پیوندی میوه: حجم متوسط 74 میلیمتر قطر، تا حدی بیضی تا گرد، فرم یکنواخت، رنگ پوست سبز با پوشش 90% رنگ قرمز، صاف، کمی مومی، و بدون زنگار دارد، گوشت میوه به رنگ کرم روشن، محکم، ترد، آبدار، طعم تا حدی اسیدی، خیلی کم Spicy است، در سرد خانه های کنترل شده (CA) تا 6 هفته با کیفیت خوب قابل نگهداری است. به طور کلی سیب تابستانه بسیار اعلایی شناخته شده است. حدود 7 الی 8 هفته زودتر از دلیشز ها می رسد، بار دهی متوسط دارد و همه ساله بارور است. میوه بعد از رسیدن به خوبی روی درخت می ماند، دوران گل دهی از اوایل فصل تا اواسط آن است، فصل خطر سرمازدگی آن نسبت به دلیشز و جوناتان و گلدن کمتر است، در مقابل Scab مصون، مقاوم به زنگ سیب، تا حدی مقاوم به فایربلایت و سفیدک همچنین به لکه سیاه، Bitter Pit و واتر کر (Water Core) است.
کریمسون گالا (Crimson Gala) – موتانی زاز رویال گالا، با امتیاز داشتن رنگ جالب تر و قرمز تر است که آن را بازارپسند تر می کند (رنگ قرمز شبیه رنگ گیلاس). میوه به طور یکنواخت رنگ می گیرد، فرم میوه یکنواخت و گردتر از " رویال گالا " است. طعم شیرین و معطر و بسیار مطلوبی دارد.
2. پاسیفیک گالا Pacific Gala- کل درخت از یک موتان به دست آمده است که از "رویال گالا" ناشی می شود. امتیاز عمده ی آن به سایر ارقام گالا رنگ قرمز یکپارچه ی آن است. با رگه های پر رنگ تر از متن که در تمام سطح میوه دیده می شوند. طعم شیرین و خیلی مطلوبی دارد، عمر انباری آن زیاد است و کیفیت خود را در انبار از دست نمی دهد. در طول مدت نگهداری در سردخانه پوست آن صاف و بدون چین و چروک باقی می ماند.
3. گرتارکالا، یا گالای بزرگ (stark Grand GALA) – موتان دیگری از رویال گالا است. درشتی و حجم بزرگ این رقم دلیل رجحان آن به سایر ارقام " گالا" و عامل مهمی در بازار پسندی آن است. حجم آن معمولا دو برابر گالاهای معمولی است. از نظر سایر خواص شبیه " رویال گالا" است.

جهت خرید نهال سیب ویلیامز و اطلاع از قیمت نهال سیب ویلیامز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب آزادی

انواع نهال سیب این رقم نیز به دلیل مقاومتش در مقابل امراض عمده ی سیب،و با گوشت ترد و طعم بسیار مطلوب و رنگ قرمز جالب، خواهان زیادی در بازار سیب دارد. در طول ماه های سپتامبر تا اکتبر ( مهر و آبان ) می رسد. در مقابل فایربلایت، سفیدک، زنگ سیب، و تاول سیب (Sail) مقاوم است. هم در بازار تازه خواری و هم پختن در صنایع متنوع سیب مصرف دارد. خاصیت انباری خوبی دارد، درخت خیلی به سرما مقاوم ( تا 45- درجه ی سانتی گراد) است، مناسب مناطق سردسیری ایران از قبیل اردبیل، مشگین شهر، سمیرم، دماوند، ارتفاعات سراجوی مراغه و مناطق مشابه دیگر.
فوجی قرمز (T. A. C-114)- این رقم ناشی از فوجی، حاصل انتابی از موتان شاخه ای ( LimliSpart) است. ابتدا روی یک درخت فوجی معمولی، شاخه ای به مرحله ظهور رسید که 80% تا 95% سطح آن را رنگ قرمز استثنائی پوشیده شده بود. این پدیده جدید علاوه بر رنگ 4 تا 6 روز زود تر از "فوجی" استاندارد می رسد. این خاصیت به طور یکنواخت شامل اکثر میوه ها می شود. به طوری که فقط یک یا دو برداشت برای چیدن همه ی میوه ها کافی است. خود درخت به طور استاندارد، با تولید خوب، شاخه های کوتاه Spart، با قدرت رویشی متوسط، تا خیلی خوب می تواند با هر رقم دیپلوئید که هم زمان با آن به گل می نشیند تلقیح شود. برداشت اواسط تا اواخر اکتبر (آبان) انجام می گیرد.

جهت خرید نهال سیب آزادی و اطلاع از قیمت نهال سیب آزادی با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب بتابرن قرمز

ارقام نهال سیب بر خلاف بتابرن معمولی رنگ قرمز یکدستی دارد که تمام سطح میوه را می پوشاند. همین عامل موجب رونق بازار آن شده است. این استرین، طعم شیرین ملایم دارد، نسج محکم و ترد آن مناسب تازه خواری است. در عین حال این رقم برای پختن ( کمپوت و مربا و غیره) خوب است. تمایل به یال آوری دارد. به همین جهت لازم است با تنک کردن و هرس در سال های آور، آن را تعدیل کرد. اگر این کار انجام نگیرد و اجازه دهند بار زیاد نگه دارد، از رشد گیاهی آن به شدت کاسته خواهد شد سال آوری تشدید خواهد شد.

جهت خرید نهال سیب بتابرن قرمز و اطلاع از قیمت نهال سیب بتابرن قرمز با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


نهال سیب پی نوا

نهال سیب حجم متوسط، طعم ترش و شیرین بسیار مطلوب، خاصیت نگهداری انباری خوب که تا اوایل آوریل و مه ( فروردین و اردیبهشت) در سرد خانه ای معمولی قابل نگهداری است و در سرد خانه های (CA) تا خرداد ماه. درخت به سرمای زمستان و اویل بهار مقاوم است و گیاهی متوسط ، با بارآوری منظم و زیادی دارد.برای اینکه درخت خوب بار بگیرد باید شاخه های بار ده را به طور منظم هرسال با هرس عوض و تازه کرد.هرس معمولی و تنک کردن میوه را به خوبی تحمل می کند.
زستا (Zests) – یک رقمی زود رس است که حدود 2 تا 3 هفته زود تر از گالا می رسد. 60 الی 85 درصد پوست به رنگ قرمز و قطر متوسط آن حدود 35 اینچ (5ر7 سانتی متر) است. قابلیت نگهداری در انبار در مقایسه با سایر ارقام زود رس بهتر است. نسج میوه آبدار، ترد و نرم است. بیشتر معروفیت آن به خاطر عطر و طعم مطلوب آن است (نظیر گلاب ما).

جهت خرید نهال سیب پی نوا و اطلاع از قیمت نهال سیب پی نوا با شماره 09141811520 نهال فروشی نهالستان رویال نهال تماس حاصل نمایید.


بذر سیب-سیب-نهال سیب-نهال1ساله یکساله سیب-نهال 2ساله دوساله سیب-نهال 3ساله سه ساله سیب-روش کاشت نهال سیب-خواص سیب-خواص هسته سیب-ارقام سیب-ارقام تجاری سیب-فروش نهال سیب-خرید نهال سیب-انواع نهال سیب-بهترین رقم سیب-فروش بذر سیب-خرید بذر سیب-بهترین نوع نهال سیب-قیمت نهال سیب-پرورش سیب-تکثیر درخت سیب-چگونه سیب بکاریم-نهال سیب پاکوتاه-انواع سیب پا کوتاه-خرید نهال سیب پاکوتاه-فروش نهال سیب پاکوتاه-ارقام سیب پاکوتاه-اسم انواع سیب-انواع سیب درختی-لیست قیمت انواع نهال سیب-فروش نهال اصلاح شده سیب-خرید نهال اصلاح شده سیب-فروش نهال-فروش نهال سیب در تهران-فروش نهال سیب در کرج-فروش نهال اصلاح شده سیب در تهران-فروش نهال اصلاح شده سیب در کرج-سیب-ارقام نهال سیب-بذر سیب -نهال سیب پاکوتاه-انواع سیب پا کوتاه-خرید نهال سیب پاکوتاه-فروش نهال سیب پاکوتاه-ارقام سیب پاکوتاه-اسم انواع سیب-انواع سیب-لیست قیمت انواع نهال سیب-فروش نهال اصلاح شده سیب-خرید نهال اصلاح شده سیب-فروش نهال سیب در تهران-فروش نهال سیب در کرج-فروش نهال اصلاح شده سیب در تهران-فروش نهال اصلاح شده سیب در کرج-ارقام نهال سیب-فروش نهال سیب از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت سیب-بهترین نوع سیب-درخت سیب-فروش نهال سایز بزرگ سیب-فروش نهال بن دار سیب-فروش درخت سیب-خرید نهال سایز بزرگ سیب-خرید نهال بن دار سیب-خرید درخت سیب-نهالستان سیب-مرکز فروش نهال سیب-پرورش نهال سیب-فاصله کاشت درخت سیب-زمان هرس درخت سیب -پرورش درخت سیب در گلدان-نیاز آبی درخت سیب-نگهداری درخت سیب در گلدان-نیاز آبی درخت سیب-قلمه زدن درخت سیب-انواع سیب در ایران-نحوه نگهداری درخت سیب-کاشت هسته سیب-درخت سیب زینتی--قیمت سیب-قیمت نهال سیب-سیب و لاغری-نهال سیب شناسنامه دار-تکثیر درخت سیب-فصل برداشت سیب-نحوه کاشت درخت سیب-روش کاشت درخت سیب-درخت سیب-درخت سیب-آموزش پیوند زدن درخت سیب- هرس درخت سیب-سمپاشی درخت سیب-بیماریهای درخت سیب-نگهداری درخت سیب-تقویت درخت سیب-عمر درخت سیب-باغ سیب-کاشت سیب در خانه-زمان کاشت نهال سیب-احداث باغ سیب-قیمت سیب-نهال سیب-خرید نهال سیب-ارقام نهال سیب-شکوفه درخت سیب-علت ریزش میوه سیب-فاصله کاشت درخت سیب-عکس درخت سیب

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق است به نهالستان رویال نهال

واتساپ
تلگرام